Výchovný poradce

KONTAKT

Mgr. Lenka Nováková


E-mail: zastupce.reditele@zs1hornislavkov.cz

Konzultační hodiny: Pátek 10:00 - 12:00 (jiný termín po dohodě)

tel. č. 352 688 347


Žádám rodiče, aby svůj nápad navštívit s dítětem pedagogicko- psychologickou poradnu z jejich podezření na nějaký problém nejprve konzultovali s výchovným poradcem nebo třídním učitelem. V některých případech tato návštěva vůbec není potřebná, lze pouze upravit podmínky ze strany školy a domluvit se na vzájemné spolupráci s rodiči.

Potvrzení o podpůrných opatřeních ze strany PPP není v žádném případě samospásné! Pro dítě, rodinu i školu jde o zvýšenou práci s takovýmto dítětem. V žádném případě nikdy nejde o to, že pokud dítě má potvrzení z PPP, tudíž že se nemusí učit a nebude nic dělat. Informace, která se šíří mezi rodiči, že takové dítě nemůže propadnout, je MYLNÁ. Dítě musí svými výkony naplnit osnovy RVP ZV, stejně jako děti bez doporučení, pouze pomaleji a doplňkovými metodami. Podpůrná opatření slouží k nápravě problému dítěte, aby byl problém minimalizován, či dokonce odstraněn. Pokud s ním ale pracuje takto pouze škola a rodina nikoli, jsou podpůrná opatření ZBYTEČNÁ.


Zápis do 1. ročníku

20. - 21. dubna 2022

vždy od 14.00 do 17.00


Přineste si s sebou rodný list dítěte a průkaz vaší totožnosti.

Žádost o odklad ze strany rodičů - zákonný zástupce přinese POSUDKY od pediatra a zároveň - psychologické poradny (musí být oba) k zápisu. Je nutno je vyřídit před příchodem k zápisu.

Zápisu se zúčastní i děti, které měly odklad
Kariérové poradenství

Škola (zejména výchovný poradce) zajišťuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků. Především se jedná o následující činnosti:

 • Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnosti zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka.
 • Základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků.
 • Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem).
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.Důležité termíny

Přihláška na střední školu

 • V prvním kole přijímacího řízení lze podat maximálně dvě přihlášky (na dvě různé školy nebo na dva různé obory na jedné škole)
 • Přihlášky vytištěné ze systému „škola online“ a potvrzené podpisem ředitele školy obdrží žák na naší základní škole
 • Pokud má žák Podpůrná opatření vyplývající z doporučení PPP, je povinnost je zaznamenat na přihlášku ( 2. strana přihlášky, kolonka Schopnosti, zájmy...další)
 • Na přihlášce je nutný podpis zákonného zástupce i podpis žáka
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání není potřeba u všech oborů - sami si musíte zjistit, zda je vaše zvolená střední škola vyžaduje
 • Zákonný zástupce doručí přihlášku řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2022, do oboru s talentovou zkouškou nejpozději do 30. listopadu 2021

Další kola přijímacího řízení

 • Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podat přihlášku ke vzdělávání – stanoví ředitel střední školy.
 • V těchto kolech není omezen počet přihlášek

Odvolání

 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení uchazeč ( jeho zákonný zástupce jeho jménem) může podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Pokud žák NESPLNIL kritéria přijímacího řízení je podávání odvolání bezpředmětné!

Zápisový lístek

V případě ztráty zápisového lístku vystaví zákonnému zástupci základní škola DUPLIKÁT!

 • Zápisový lístek potvrzuje úmysl žáka vzdělávat se v dané střední škole
 • Zákonný zástupce žáka obdrží jeden zápisový lístek na základní škole nejpozději do 15. března
 • Zákonný zástupce potvrdí úmysl vzdělávat své dítě na dané škole tím, že odevzdá zápisový lístek řediteli střední školy – nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí
 • Neodevzdá-li zápisový lístek řediteli střední školy v daném termínu, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí – na toto místo bude přijat jiný žák
 • Zápisový lístek může být uplatněn jen jednou – nelze ho vzít zpět, to neplatí v případě, že žák chce uplatnit lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

POZOR!!

Od školního roku 2016/2017 došlo ke změně - jednotné přijímací zkoušky budou vykonávat všichni žáci hlásící se na maturitní obory v celé ČR

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Realizátor plošných přijímacích testů je CERMAT

Užitečné odkazy:

www.cermat.cz

www.uiv.cz

www.msmt.cz

www.scio.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.stredniskoly.cz

Ředitel školy - 354 229 700

                         603 446 393 

Zástupce ŘŠ  - 354 229 702

Sborovna 2. st. -354 229 704

Sborovna 1. st. -354 229 703 

                           739 272 455

Sekretariát -354 229 702

                     354 229 705

Školní jídelna -354 229 701

Školní družina -727 824 464

 

Kontakty - jednotliví učitelé (klikni)

 

sekretariat@zs1hornislavkov.cz

reditel@zs1hornislavkov.cz

zastupce.reditele@zs1hornislavkov.cz

 

datová schránka - yeemkpe

 


Schránka důvěry
Předmět:
Text zpráva:
captcha_image refresh